REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego tj. JEW WEJ Spółka z o.o., pod adresem www.shes.pl.

Kontakt z JEW WEJ Spółka z o.o. można uzyskać pod numerem telefonu 506-495-231 - korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@shes.pl

§ 1 – DEFINICJE

 1. JEW WEJ Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Leszczynowa 10F, 80-175 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr KRS 0000723398,  posiadająca NIP 5833291509
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze sklepu internetowego www.shes.pl oraz usług dostępnych na sklepie internetowym.
 3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach ogólnych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie Internetowym.  .
 4. Regulamin – niniejszy regulamin
 5. Sklep internetowy lub shes.pl – sklep internetowy prowadzony przez JEW WEJ Spółka z o.o. pod adresem internetowym www.shes.pl korzystając z którego Użytkownik może zapoznawać się z informacjami i wyprzedawanymi towarami marki FLORMAR prezentowanymi przez JEW WEJ Spółka z o.o., a także składać zamówienia i kupować wyprzedawane towary marki FLORMAR dostępne w Sklepie Internetowym.
 6. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.shes.pl, za pośrednictwem, którego klient może złożyć zamówienie
 7. Karta Produktu – podstrona w Sklepie Internetowym na której są przedstawione informacje na temat Towaru, oraz na której znajduje się przycisk umożliwiający dodanie tego Towaru do Koszyka.
 8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych związanych z zamówieniem takich jak w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 9. Newsletter – wiadomość poczty elektronicznej rozsyłana cyklicznie przez JEW WEJ Spółka z o.o. do Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania tego typu wiadomości.
 10. Konto Klienta – baza danych przydzielana Użytkownikowi po rejestracji na www.shes.pl, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca Użytkownikowi m.in. zapisanie i przechowywanie informacji o danych adresowych do wysyłki zamówień oraz datę urodzin, prezentująca historię i statusy zamówień. Założenie Konta Klienta na www.shes.pl następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnianego na Witrynie, po wypełnieniu stosownych rubryk formularza oraz potwierdzeniu przez Użytkownika rejestracji i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym konto przesłanym e-mailem do Użytkownika przez JEW WEJ Spółka z o.o..
 11. Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym, którego dotyczy umowa sprzedaży.
 12. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez JEW WEJ Spółka z o.o. na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy JEW WEJ Spółka z o.o. a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.shes.pl
 14. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2 – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.shes.pl,
 2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest JEW WEJ Spółka z o.o.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.shes.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Informacje na temat Towarów, w tym ich cen katalogowych oraz promocyjnych, znajdujące się na www.shes.pl  dotyczą wyłącznie Towarów, których sprzedaż prowadzona jest przez Sklep Internetowy.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na sklepie internetowym www.shes.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez sklep internetowy www.shes.pl
 3. Zamówienia składane przez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz nr telefonu i adres email.
 1. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem.   Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 2.  Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 3. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne  do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia wraz z dokonaną zapłatą jest jednoznaczne z zwarciem umowy sprzedaży.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji  „za pobraniem”.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1.  Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.  Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Inpost. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3.  Przesyłka dostarczona jest zgodnie z regulaminem dostarczania przesyłek Inpost oraz wyspecjalizowanych firm kurierskich. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Inpost oraz firm kurierskich należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.  Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.  Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „wysyłka towarów”.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 2.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy   bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,   p oz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

3.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1.  Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

2.  Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.shes.pl/reklamacje

3.  Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru (bez kosztów wysyłki) na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

4.  Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 25.12.2014 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5.  Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu  do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.  Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:  

a.  W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.   

b.  Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@shes.pl  

c.  Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4.  Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:   a.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.   b.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.   c.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 ZMIANA REGULAMINU

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2.  Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3.  Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4.  Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  prawa polskiego tj: Kodeks cywilny; ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.  Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania nowego regulaminu: 22.05.2018 r.